Anlægsarbejde i Vinkelvej 2017

Hvorfor graver vi?
I de senere år har Frederikshavn Spildevand A/S været i gang med at renovere kloakker i store dele af Sæby syd. Hensigten med arbejdet har dels været at udskifte gamle udtjente kloakker og dels, at adskille regnvand og spildevand, så regnvand udledes til Kattegat, og kun spildevand ledes til renseanlægget. Det planlagte anlægsarbejde er en del af dette arbejde.

Hvad laver vi?
I dag afledes regn- og spildevand fra husene i området til samme ledning i vejen. Dette kaldes fælleskloak. Når denne ledning bliver overbelastet under kraftig regn, vil vandstanden i ledningen stige, og vandet kan derved løbe ind i kældrene på husene gennem spildevandsafløbet.

Vi udfører nu et separatsystem i Vinkelvej, hvor vi etablerer to ledninger til henholdsvis regn- og spildevand. Det private kloaksystem på grundene skal efterfølgende adskilles, så regnvand og spildevand afledes til hvert sit ledningssystem. På denne måde bliver de indvendige kælderafløb tilsluttet en spildevandsledning, som ikke er påvirket af regnvand, og risikoen for oversvømmelser af kældrene bliver derved kraftigt reduceret.

Regnvandet fra ejendommene tilsluttes den nye regnvandsledning, hvor der i størrelsen er taget højde for forventet fremtidig vejrsituation.

Regnvandet udledes til Kattegat via eksisterende regnvandsudløb, så regnvandet ikke længere belaster Sæby Renseanlæg.

Hvem er med?
Anlægsarbejdet udføres i samarbejde med Sæby Varmeværk, som renoverer fjernvarmeledninger. Desuden flyttes dele af vandforsyningsledninger.

Entreprenør på projektet er Trigon A/S.

Hvornår graver vi?
Anlægsarbejdet i Vinkelvej skulle oprindeligt være udført i 2016. Af forskellige årsager er projektet blevet udskudt til foråret 2017. Arbejdet startede op i slutningen af marts og forventes tilendebragt i slutningen af juni måned 2017.

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til projektet. Du kan kontakte følgende personer:

Nina Scheel Nellemann, RAMBØLL A/S, tlf. 5161 7693,
Jonas Dueholm Balling, RAMBØLL A/S, tlf. 5161 4720
Halfdan Bøgh, Frederikshavn Spildevand A/S, tlf. 5163 3055

Se status for projektet

Tilbage