Anlægsarbejde i Rosenvej

Hvorfor graver vi?
I de senere år har Frederikshavn Spildevand A/S været i gang med at renovere kloakker i store dele af Sæby syd. Hensigten med arbejdet har dels været at udskifte gamle udtjente kloakker og dels at adskille regnvand og spildevand, så regnvand udledes til Kattegat, og kun spildevand ledes til renseanlægget. Det planlagte anlægsarbejde er en del af dette arbejde.

Hvad laver vi?
I dag afledes regn- og spildevand fra husene i området til samme ledning i vejen. Dette kaldes fælleskloak. Når denne ledning bliver overbelastet under kraftig regn, vil vandstanden i ledningen stige, og vandet kan derved løbe ind i kældrene på husene gennem spildevandsafløbet.

Vi udfører nu et separatsystem på strækningen mellem Søtoften og Sdr. Ringvej, hvor der etableres to ledninger til henholdsvis regn- og spildevand. Det private kloaksystem på grundene skal efterfølgende adskilles, så regnvand og spildevand afledes til hvert sit ledningssystem. På denne måde bliver de indvendige kælderafløb tilsluttet en spildevandsledning, som ikke er påvirket af regnvand, og risikoen for oversvømmelser af kældrene bliver derved kraftigt reduceret.

Regnvandet fra ejendommene tilsluttes den nye regnvandsledning, hvor der i størrelsen er taget højde for forventet fremtidig vejrsituation.

Regnvandet udledes til Kattegat via eksisterende regnvandsudløb, så regnvandet ikke længere belaster Sæby Renseanlæg.

Hvem er med?
Anlægsarbejdet udføres i samarbejde med kommunens Center for Park og Vej, som udskifter vejbelægning og fortove og etablerer cykelsti, samt Sæby Varmeværk, som renoverer fjernvarmeledninger. Desuden flyttes dele af vandforsyningsledninger.

Hvornår graver vi?
Anlægsarbejdet i Rosenvej skulle oprindeligt være udført i efteråret 2016. Af forskellige årsager er projektet blevet forsinket, og arbejdet er udskudt til foråret 2017. Samtidig er det valgt at udbyde renoveringsarbejdet på ny. Der bliver således valgt ny entreprenør til arbejdet.

Når der er valgt ny entreprenør, og der er lavet ny tidsplan for projektet, vil der blive udsendt breve herom.

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til projektet. Du kan kontakte følgende personer:

Nina Scheel Nellemann, RAMBØLL A/S, tlf. 5161 7693
Jonas Dueholm Balling, RAMBØLL A/S, tlf. 5161 4720
Halfdan Bøgh, Frederikshavn Spildevand A/S, tlf. 5163 3055

 

Tilbage